Rozhodcovská doložka

Subjekty podpísané na tejto listine (ďalej len „Strany“) majú záujem riešiť svoje spory prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len “ZRK”) dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto listiny (ďalej len „Zmluva“), ako aj spory (i) o platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a  právnych úkonov strán, (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, (iii) o iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania Zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré so Zmluvou priamo súvisia (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), (v) určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, na rozhodnutie Obchodnému súdu – stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému Slovenskou asociáciou rozhodcovských súdov,  z.z.p.o., IČO 37 888 307   (ďalej len “OS”). Strany vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. Strany sa dohodli, že rozhodcovský súd na návrh účastníka rozhodcovského konania môže nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania.Strany sa dohodli, že OS bude konať nasledovne: (i) podľa slovenského právneho poriadku, (ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje, (iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku, (iv) konanie bude písomné (v) rozhodcu (senát) vymenuje OS.