Rozhodcovské konanie

Rozhodcovské konanie je efektívna alternatíva k súdnemu konaniu, vedeného pred “štátnym” súdom. Prakticky každý spor medzi podnikateľmi môže byť záväzne rozhodnutý v rozhodcovskom konaní. Obchodný súd ako nástupca Slovenského rozhodcovského súdu (ktorý sa naďalej venuje iba spotrebiteľskej agende) má 10 – ročnú históriu rozhodovania sporov, pričom každý rok svojej existencie rozhoduje viac ako 100 sporov.
Rozhodcovské konanie pred Obchodným súdom je podstatne rýchlejšie ako konanie pred všeobecným súdom. Konanie je jednostupňové, bez možnosti podania odvolania.
Rozhodcovský rozsudok, ktorý Obchodný súd vydá, je platným exekučným titulom a je podkladom na exekúciu.
Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať na všeobecnom súde iba v zákonom stanovenom, úzko vymedzenom počte prípadov. Ani podanie takej žaloby nebráni exekúcii, takže návrh na exekúciu môžete podať hneď po tom, ako máte k dispozícii právoplatný rozhodcovský rozsudok.
Rozhodcovské konanie je lacnejšou formou konania, súdny poplatok je nižší ako na všeobecnom súde.
Za používanie rozhodcovskej doložky vo Vašich zmluvách neplatíte žiadny poplatok, poplatok sa platí iba v prípade, že vznikne spor a podáte na rozhodcovský súd žalobu voči Vášmu dlžníkovi.