Vitajte na stránkach Vášho nového súdu. 

Obchodný súd rieši všetky Vaše problémy s prieťahmi v konaní a s nevymožiteľnosťou práva. Obchodný súd je stálym rozhodcovským súdom, laicky povedané “súkromným súdom”. Z toho pre Vás vyplývajú nasledovné výhody:

  • konanie pred Obchodným súdom je jednostupňové (bez možnosti odvolania)
  • konanie pred Obchodným súdom je rýchlejšie ako pred všeobecným súdom – pre Obchodný súd ste klientom, z čoho vyplýva aj náš prístup k Vám
  • ak Váš dlžník nepreberá poštu, ustanovíme mu opatrovníka a konanie prebieha bez prerušenia ďalej
  • súdny poplatok je nižší ako na všeobecnom súde, a to vo výške 4-2 % z hodnoty veci
  • a to najpodstatnejšie – právoplatný rozsudok Obchodného súdu má rovnakú právnu silu ako rozsudok všeobecného súdu a je riadnym podkladom pre exekútora.

Preto, aby mohol Obchodný súd Váš spor rozhodnúť, sú nutné dve podmienky:

  • musí ísť o obchodno – právny spor, teda spor z obchodného styku
  • medzi Vami a Vaším dlžníkom musí existovať písomná zmluva, v ktorej je obsiahnutá rozhodcovská doložka

 

Na splnenie podmienok ustanovených zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení účinnom od 01.01.2015 pre zriadenie stáleho rozhodcovského súdu (§12 ods.1, §54b) sa pôvodný zriaďovateľ Obchodného súdu, stáleho rozhodcovského súdu, Obchodný súd s.r.o., Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 858 102, stal členom iného zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, a to Slovenskej asociácie rozhodcovských súdov z.z.p.o., IČO: 37 888 307, ktorý sa tak stal jeho právnym nástupcom.